HOME
Paratova Yuliya ()  
geb: 86

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
13.08.2011 U Shenzhen (CHN) 56.0890.0-93.0-93.04.102.0-106.0-109.0 6. 192.0 5.
11.04.2011 EM Kazan (RUS) 56.4588.091.092.02.105.0108.0-110.0 3. 200.0 2.
22.09.2010 WM Antalya (TUR) 56.94-87.087.090.012.107.0-110.0110.0 13. 200.0 12.
12.10.2009 EM Wladyslawowo (POL) 56.5683.0-86.0-86.02.103.0-108.0-108.0 2. 186.0 2.