HOME
Chigishev Evgeny ()  
geb: 79

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
11.04.2011 EM Kazan (RUS) 129.72-195.0-195.0-195.099.0.00.00.0 99. 0.0 99.
22.09.2010 WM Antalya (TUR) 133.96202.0207.0210.01.-240.0-241.0-241.0 99. 0.0 99.
05.04.2010 EM Minsk (BLR) 130.60195.0200.0205.01.235.0-240.00.0 3. 440.0 1.
08.08.2008 OS Peking (CHN) 124.13200.0205.0210.0.240.0247.0250.0 . 460.0 2.
14.04.2008 EM Lignano (ITA) 124.09-195.0195.00.03.235.0240.0247.0 2. 442.0 3.
17.09.2007 WM Chiang Mai (THA) 123.77201.0-206.0-206.02.240.0-250.0-250.0 1. 441.0 2.