HOME
Hordiychuk Mycola ()  
geb: 83

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
13.08.2011 U Shenzhen (CHN) 103.29175.0180.0-183.02.202.0-208.0-208.0 6. 382.0 2.
22.09.2010 WM Antalya (TUR) 103.99-175.0175.0-180.012.205.0210.0211.0 9. 386.0 11.
05.04.2010 EM Minsk (BLR) 103.26175.0-180.0180.03.202.0208.0-210.0 7. 388.0 6.
23.11.2009 WM Goyang (KOR) 103.88170.0175.0178.07.202.0207.0-212.0 10. 385.0 9.
17.04.2007 EM Strasbourg (FRA) 103.71181.0185.0186.02.-211.0-211.0-211.0 99. 0.0 99.
15.08.2004 OS Athen (GRE) 102.54185.0-192.5-192.5.210.0 . 395.0 10.
24.04.2004 EM Kiew 100.55182.5187.5190.01.210.0215.0-220.0 12. 405.0 5.
05.10.2002 EM Nuoro (ITA) 92.88165.0170.0172.51.-195.0-195.0-195.0 99. 0.0 99.